پیام مثبت امروز
مهربانی: ابرها به آسمان تكيه مي كنند؛ درختان به زمين؛ و انسانها به مهرباني يكديگر... گاهي دلگرمي يك دوست چنان معجزه مي كندكه انگار خدا در زمين كنار توست. جاودان باد سايه دوستاني كه «شادي» را علتند؛ نه «شريك».

تحولات و نظرات شرکت کنندگان در کلاس های NlP

آگهی ویژه