پیام مثبت امروز
احترام به مرد: مردان جهان فقط یک چیز می خواهند احترام... به آنها حرمت بگذارید و ایمان بیآورید آنها جایی می روند ، جایی می مانند که دوستشآن داشته باشند اگر می خواهید مالک قلب مردی شوید او را قهرمان زندگیتآن کنید!!!

تحولات و نظرات شرکت کنندگان در کلاس های NlP

آگهی ویژه