دوره تربیت فرزند

عناوین دوره ی تربیت فرزند:

کودکی:

 • -۴ عامل بنیادی در تربیت
 • -هرم نیازهای آبراهام مازلو و تربیت کودک ( امنیت، محبت، احترام، تعالی )
 • روش‏های تربیتی غیرمستقیم
 • -بایدها و نبایدهای تشویق و تنبیه
 • -پیشگیری از ناهنجاری‏ها و خطاهای رفتاری

نوجوانی:

 • -اهمیت و ویژگی‏های دوران نوجوانی
 • -ویژگی‏ها و مدیریت دوران بلوغ
 • -بایدها و نبایدهای ارتباط با نوجوان
 • -مدرسه و تحصیل

جوانی:

 • -اهمیت و ویژگی‏های دوران جوانی
 • -روش‏های مواجهه و ارتباط با جوان
 • -ارتباط با دوستان و فضای مجازی
 • -دانشگاه، اشتغال، دوستی‏های قبل از ازدواج
وبسایت آکادمی حورایی