تقویم برنامه‌ها

دوره / همایش محل برگزاری تعداد جلسات زمان برگزاری وضعیت
دوره مذاکره موفق مشهد ۲ ۲۹ الی ۳۰ خردادماه | ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰ برگزار شد
دوره کسب و کار موفق تهران ۴ ۱ الی ۴ تیرماه | ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰ برگزار شد
دوره مذاکره موفق تهران ۲ ۶ الی ۷ تیرماه برگزار شد
دوره خانواده موفق مشهد ۴ ۹ الی ۱۲ تیرماه | ساعت ۱۶ الی ۲۰ برگزار شد
دوره NLP و موفقیت تهران ۸ ۲۴ الی ۲۷ تیرماه و  ۳۱ تیر الی ۳ مرداد برگزار شد
دوره NLP و موفقیت مشهد ۱۰ ۶ الی ۱۶ مرداد ماه | ساعت ۱۷ الی ۲۰ برگزار شد
همایش اعتماد به نفس تهران ۱ ۱۹ مرداد ماه | ساعت ۱۷ الی ۲۱:۳۰ برگزار شد
همایش اعتماد به نفس مشهد ۱ ۲۲ مرداد ماه | ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۱ برگزار شد
همایش برنامه ریزی تهران ۱ ۲۴ مرداد ماه | ساعت ۱۷ الی ۲۱:۳۰ برگزار شد
همایش برنامه ریزی مشهد ۱ ۲۷ مرداد ماه | ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۱ برگزار شد
دوره تربیت فرزند مشهد ۴ ۲ الی ۵ شهریورماه | ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۱:۳۰ برگزار شد
دوره تربیت فرزند تهران ۴ ۲۵ الی ۲۸ شهریورماه | ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۱:۳۰ درحال ثبت نام 
همایش جذابیت مشهد ۱ ۱۳ مهرماه | ساعت ۱۸ الی ۲۱:۳۰ درحال ثبت نام 
دوره NLP و موفقیت مشهد ۱۰ ۱۸ الی ۲۸ آبان ماه | ساعت ۱۷ الی ۲۰ درحال ثبت نام