دوره کسب و کار موفق

محتوای دوره کسب و کار موفق

 • انگیزه‏ های مثبت و منفی پیشرفت شغلی و کسب ثروت
 • چهار الگوی کسب درآمد
 • واژه ‏شناسی مـوفقیت شغلی
 • ایجاد تغییر مثبت در الگوی کسـب درآمـد
 • معرفی ۶۰ عامـل مؤثر در فروش موفق
 • مـدیــریـت منابع انسانی
 • مـدیریت مالی
 • روش‏های ایـجاد سـیسـتم
 • تـحلیل اصل پارتنون
 • اصل کاریزن و اندیشیدن از نقطه‏ ی صفر
 • انتخاب و ایجاد و توسعه‏  شغلی و … .
وبسایت آکادمی حورایی